Onze diensten

Waarom bewindvoering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u kunt denken aan het inschakelen van financiële begeleiding.
• U hebt aan het einde van de maand een tekort op uw rekening of u hebt geen overzicht meer in de rekeningen die binnenkomen.
• U hebt moeite met het invullen van formulieren of met het begrijpen van alle informatie die u hoort of toegezonden krijgt.
• U wordt ouder en kunt alle veranderingen niet meer bijhouden. Uw kinderen wonen misschien ver weg of vinden het prettig als een onafhankelijk persoon voor de financiën zorgt.
• U heeft tijdelijk geen overzicht meer door een ziekte of handicap.
• U bent ouder van een kind met een beperking en u wilt de administratie geregeld hebben voor uw kind als u daar zelf niet meer toe in staat bent.
• U bent een jongere die moet leren met een eigen inkomen rond te komen.
• U wilt graag hulp bij de administratie na het overlijden van uw partner of andere dierbare.
• U hebt vermogen en wilt graag hulp bij een goede administratie.

Wat is bewindvoering?

Vanaf het achttiende levensjaar wordt men volgens de wet als meerderjarig gezien. Dit wil zeggen dat men juridisch handelingsbekwaam is en zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten die niet meer teruggedraaid kunnen worden. Je wordt als meerderjarige zelf verantwoordelijk gehouden voor alles wat je doet.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat dit vlekkeloos verloopt. Zelfstandigheid is een proces waar iedereen anders in groeit. Het kan dus voorkomen dat men handelingen verricht met nadelige gevolgen. Om te voorkomen dat iemand in financiële problemen komt geeft de wet een mogelijkheid om deze meerderjarige te beschermen. Deze mogelijkheid noemen we beschermingsbewind. Voor meerderjarigen die door lichamelijke, geestelijke of sociale oorzaken niet meer in staat zijn om hun financiële zaken zelfstandig te beheren, kan beschermingsbewind een geschikte maatregel zijn.

Beschermingsbewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Als dit uitgesproken wordt is er sprake van onderbewindstelling. Hierbij wordt het vermogen van de betrokken persoon beheerd door een zogenaamde civiel bewindvoerder. Deze behartigt dan de financiële belangen van de betrokken persoon met als doel de financiële situatie te stabiliseren en optimaliseren. We spreken bij beschermingsbewind van een maatregel, omdat het een wettelijke vorm van bescherming is die door een kantonrechter wordt uitgesproken. De duur van deze maatregel verschilt per persoon, want als iemands zelfstandigheid toeneemt, kan de bescherming ook weer afnemen.

Wanneer u ons benadert omdat u nadenkt over bewindvoering, zullen wij allereerst een persoonlijk kennismakingsgesprek met u inplannen. Tijdens dit kennismakingsgesprek leggen wij u precies uit wat bewindvoering inhoudt. Wij vertellen ook wat u van ons mag verwachten en wat er van u verwacht wordt. Als u na dit gesprek besluit om met Palana Bewindvoering verder te gaan, zal er een aanvraag ingediend worden voor uw onderbewindstelling bij de kantonrechter.

Hieronder vindt u het stappenplan voor het opstarten van bewindvoering:
1 Contact met Palana Bewindvoering
2 Eerste kennismakingsgesprek
3 Aanvraag indienen bij Rechtbank
4 Zitting op Rechtbank met juridisch medewerker; wij zullen u bij dit bezoek vergezellen
5 Ontvangst beschikking onderbewindstelling
6 Openen beheer-en leefgeldrekening
7 Intakegesprek, opstellen plan van aanpak, overname van administratie en financiën
8 Aanschrijven van alle organisaties en instanties waar u een financiële relatie mee heeft in verband met wijzigen postadres en rekeningnummer
9 Het opvragen van eventuele betaalachterstanden en openstaande vorderingen om eventuele schuldenlast in kaart te brengen (zie ook hieronder)

Schulden

Alhoewel beschermingsbewind er op gericht is om schulden te voorkomen, kan het ook een oplossing zijn wanneer u schulden heeft. Als u schulden heeft, zal er samen met u gekeken worden hoe de schulden het beste kunnen worden aangepakt om zo een schuldenvrije toekomst tegemoet te gaan.
Doordat wij uw inkomsten en uitgaven beter in balans gaan brengen, kan het zijn dat er ruimte ontstaat voor het afsluiten van betalingsregelingen bij de organisaties waar u schulden heeft.

Problematische schulden

We spreken van problematische schulden als u uw schulden niet meer zelfstandig kunt oplossen. Als dit voor u het geval is, kunnen we samen met u onderzoeken of er een mogelijkheid is om toe te treden tot een schuldhulpverleningstraject. De aanvraag hiervoor zullen we voor u indienen bij uw gemeente. Tijdens het gehele traject zullen wij u begeleiden.

Vermogen

Ook wanneer u vermogen heeft en het lastig vindt om overzicht te houden en een goede administratie te voeren, kunnen wij u ondersteunen. Vanuit onze rol als beschermingsbewindvoerder zullen wij zorgen voor solide beheer van uw vermogen. Samen met u zullen we zorgen voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven en behoud van een gezonde financiële administratie.

Werkwijze

Na het opstarten van bewindvoering mag u het volgende van ons verwachten:
• Betaling van uw vaste lasten
• In overleg wordt wekelijks of maandelijks het leefgeld naar u overgemaakt
• Indien van toepassing worden er toeslagen aangevraagd, zoals huur- en zorgtoeslag
• Indien van toepassing wordt er bijzondere bijstand aangevraagd
• Kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen worden aangevraagd indien van toepassing
• Eventuele persoonlijke post wordt naar u doorgestuurd
• Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen voor u
• De jaarlijkse (eenvoudige) belastingaangifte
• Aanvragen van uitkeringen
• Contacten met diverse instellingen onderhouden
• Een jaarlijks verslag voor de rechtbank (en voor u) over uw inkomsten en uitgaven
• Minimaal 4 keer per jaar worden de huisbezoeken gepland, tijdens deze huisbezoeken ontvangt u de overzichten van inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode
• Wij werken met het programma OnView, waarmee u online inzage heeft in uw financiële administratie